A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Thomas Gold & Deniz Koyu – Never Alone Lyrics

Thomas Gold & Deniz Koyu – Never Alone Lyrics

Maybe we are never alone
We’re never on our own
I’ll be your firestone

Maybe we are never alone
From now and [?]
I’ll be your firestone

We could take it higher
Could even [?]
Never on our own
I’ll be your firestone

Maybe we are never alone
From now and [?]
I’ll be your firestone

We could take it higher
Could even [?]
Never on our own
I’ll be your firestone