A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Steve Aoki – Cake Face Lyrics

Steve Aoki – Cake Face Lyrics

Cake face

Raise your hands if you’re ready from some cake

Cake face

Cake face

Cake me, cake me, cake me
Cake me, cake me, cake me
Cake me, cake me, cake me
Cake me, cake me, cake me

Raise your hands if you’re ready from some cake

Cake face