A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Emdeka – Fly Away Lyrics

Emdeka – Fly Away Lyrics

Don’t fly away
I’m here to stay
Don’t fly away
I’m here to stay
Don’t fly away
I’m here to stay
Don’t fly away
I’m here to stay

Don’t fly away
I’m here to stay

?Don’t.. fly.. away..
Don’t.. fly.. away..
Don’t.. fly.. away..
Don’t.. fly.. away..?

Don’t fly away
I’m here to stay
Don’t fly away
I’m here to stay
Don’t fly away
I’m here to stay
Don’t fly away
I’m here to stay
Don’t fly away
I’m here to stay
Don’t fly away
I’m here to stay

Don’t fly away
I’m here to stay

?Don’t.. fly.. away..
Don’t.. fly.. away..?